Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen NILMEDIA en de klant. Onze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat en de opdracht door ons wordt bevestigd en daartegen binnen de 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en wij met instemming van de klant de uitvoering van de opdracht hebben aangevat, wordt de klant geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Leveren van gegevens
De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

Prijsopgave
Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Oplevering
De uiterlijke kenmerken van  de opdracht, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes enz. (niet-exhaustieve opsomming) worden bepaald door NILMEDIA, behalve indien anders overeengekomen. Bovendien behoudt deze laatste de auteursrechten.

Wanneer wij geen specifieke goedkeuringsprocedure per ontwikkelingsfase overeenkomen, zullen partijen, alvorens tot openbaarmaking, verveelvoudiging, inwerkingstelling, exploitatie en/of enig ander gebruik wordt overgegaan, elkaar in de gelegenheid stellen de laatste proef, revisieproef of het laatste prototype van de opdracht te controleren, goed te keuren en voor akkoord te ondertekenen. Wanneer door tijdsgebrek buiten onze wil dit formeel akkoord onmogelijk is, draagt de klant het risico.

De klant is eindverantwoordelijke voor de inhoud van de website en het geleverde grafisch werk of drukwerk.

Browsercompatibiliteit en gebruik CSS
De website wordt geoptimaliseerd voor Windows- en Mac-gebruikers voor volgende browsers:

Internet Explorer: de twee meest recente versies
Google Chrome: meest recente versie
Firefox:  meest recente versie
Safari: meest recente versie
Opera: meest recente versie
Compatibiliteit van de site met nieuwe en toekomstige versies wordt voorzien onder de modaliteiten van het support en maintenance contract. Indien een browser update plaatsvindt tijdens de ontwikkeling van deze site, dan zal in de compatibiliteit ervan eveneens voorzien worden.

Termijn van voltooiing
Een door ons opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Wij zijn, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de klant ons dienaangaande per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. De overschrijding van de opgegeven termijn geeft geen aanleiding tot betaling van een schadevergoeding of het slechts gedeeltelijk betalen van het oorspronkelijke factuurbedrag door de klant.

Rapportering
Rapportering door NILMEDIA aan de klant vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. De in de rapporteringen van NILMEDIA genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door NILMEDIA aan de klant in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan derden waaronder drukkerijen, content- en service providers, e.d.m. met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging, inwerkingstelling, exploitatie en/of enig ander gebruik van het voorwerp van de opdracht, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt. Wij houden ons voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor overleg. Op verzoek van de klant kunnen wij, voor risico van de klant en tegen overeen te komen voorwaarden, als gemachtigde optreden. De uitvoering van onze opdracht omvat tevens de aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden van deze derden tot wie wij ons richten voor de opdracht.

Competities / meerdere opdrachtnemers
Wanneer de klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken of aanbiedt, dient hij ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant uiteindelijk het ontwerp prefereert van een andere opdrachtnemer behoudt NILMEDIA zich evenwel het recht voor alle door haar geleverde prestaties aan te rekenen.

Eigendomsrechten
Tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen alle materiële eigendomsrechten alsook alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op het voorlopige en/of definitieve ontwerp van publicitaire, artistieke, fotografische, digitale, elektronische en andere producties, domeinnamen, creaties, opmaak, totstandgebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen alsmede ten aanzien van de daarvan gemaakte reproducties, exclusief behouden blijven door ons.

Eventuele overdracht van deze rechten aan de klant wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming, aantallen, territorium en duur en geldt onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de gefactureerde rechten.

Materiaal dat door de klant voor reproductie of integratie in de bestelde creatie wordt voorgelegd wordt geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. De klant zal ons vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal in het kader van de opdracht.

Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden partijen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door de klant en NILMEDIA gerespecteerd te worden. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door NILMEDIA aangemaakte campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden wordt een boete in rekening gebracht aan de klant van 2.500 euro. Dezelfde boete geldt wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van NILMEDIA tijdens de duur van het contract.

Website optimalisatie advies
Het website optimalisatie advies dat door NILMEDIA aan de klant wordt verstrekt, is enkel te gebruiken door de klant, tenzij anders NILMEDIA is afgesproken. Het gebruik van het website optimalisatie advies door andere bedrijven dan de klant is ten strengste verboden, evenals het kopiëren hiervan en/of verveelvoudigen.

Credit
Behoudens een andersluidende uitdrukkelijk akkoord tussen partijen, zijn wij gerechtigd om onze creaties te signeren en/of te voorzien van ons identificatieteken, dit conform de beroepsgebruiken.

Wijzigingen
Het is de klant niet toegestaan om zonder ons schriftelijk akkoord veranderingen in de voorlopige of definitieve creaties aan te brengen. Wij kunnen deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging ons als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijk door ons gehanteerde tarieven.

Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien wij door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt zijn meer of andere werkzaamheden te verrichten, behouden wij ons het recht voor deze werkzaamheden apart in rekening te brengen.

Betalingsverplichting
Behoudens afwijkend schriftelijk beding, zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Ze dienen te geschieden op de rekening van NILMEDIA, dit binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum. De BTW is steeds ten laste van de klant. Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vastgestelde prijs tenzij anders gespecifieerd.

Indien na het verstrijken van 14 dagen na vervaldag door ons nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim, zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% met een minimum van 125 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding en is hij een moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand. In dat geval zal zonder enige verwittiging een procedure ingesteld worden ter bekoming van de verschuldigde sommen. Zowel administratieve als buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De administratieve en/of buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 €.

Onze facturen worden slechts geldig geprotesteerd bij aangetekend schrijven dat ons bereikt binnen de tien (10) werkdagen na datum van de betreffende factuur.

Periodieke betalingen
Wij hebben het recht, gedurende een opdracht, periodiek de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en de klant is dan ook gehouden deze periodieke betaling te voldoen.

Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door ons binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde creaties te gebruiken.

Herroepen van de opdracht
Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat ons zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat ogenblik gemaakt, te voldoen, onverminderd ons recht alle werkelijk geleden schade op de klant te verhalen.

Contractduur en duurovereenkomsten
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.

Wanneer onze werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten voor de klant van werkzaamheden met een gelijkaardig karakter, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging per aangetekende brief, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract automatisch stopgezet, behoudens verlenging per mail of brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur.

Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor van ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat wij de opdracht verder vervullen, hebben wij het recht om deze opdracht neer te leggen c.q. op te schorten, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. In dit geval hebben wij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en zullen wij de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de klant er de oorzaak van zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de opdracht verder vervullen, dan hebben wij, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid
Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

Onze aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot het bedrag van het ons toekomende honorarium uit hoofde van de bewuste opdracht.

Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) kalenderdagen na het voorvallen van het schadeverwekkend feit per aangetekend schrijven aan ons meegedeeld worden.

Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving of verlies van informatie. Evenmin kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor het lot van het materiaal dat ons door de klant werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van onze opdracht of anderszins.

Belgisch recht
Op de overeenkomst tussen ons en klant is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel die rechtbanken bevoegd waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.